Grzegorz Rajca Dariusz Ambroziak Wprowadzenie do analizy sieci społecznych

Wprowadzenie do stosowania analizy sieci społecznych w organizacji.

Część 1

Celem artykułu jest wprowadzenie do analizy sieci społecznych – metody badawczej umożliwiająca pomiar kapitału społecznego w organizacji. Przez kapitał społeczny rozumie się korzystną pozycję jaką poszczególni pracownicy mogą zajmować w organizacyjnej strukturze nieformalnej, takiej jak np. firmowa sieć znajomości. Takie nieformalne połączenia mają istotny wpływ na efektywność zadań wykonywanych przez pracowników, umożliwiając m.in. przepływ ważnych informacji lub transfer norm postępowania wśród pracowników. W pierwszej części artykułu omówiony zostanie potencjał ukryty w kapitale społecznym oraz metody jego monitorowania w organizacji.

Część 2

Artykuł jest kontynuacją cyklu poświęconego analizie sieci społecznych – metodzie pomiaru kapitału społecznego firmy. W pierwszej części omówiony został sam kapitał społeczny oraz metoda pomiaru: analiza sieci społecznych. Druga część cyklu poświęcona jest praktycznym zastosowaniom tej metody w środowisku organizacyjnym. W artykule opisano case study z pomiaru kapitału społecznego pracowników działu handlowego. Przedstawiono również praktyczne przykłady problemów, do których rozwiązania warto wykorzystać analizę sieci. Opisy wzbogacone zostały o szacunkową analizę zwrotu z inwestycji, która rzuca światło na rentowność opisywanej metody.