Dnia 17 kwietnia 2012 w Hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyła się III edycja konferencji Rozwiązania HR – spotkania praktyków HR zorganizowanego przez Wolters Kluwer Polska. Poniżej opisane zostały 3 wystąpienia, które zwróciły szczególną uwagę obecnych na konferencji konsultantów Instytutu Gaussa.

Program konferencji obejmował 4 równoległe ścieżki tematyczne – trendy i wyzwania, talent i organizacja, kryzys i współpraca oraz outplacement a biznes. Poniżej przedstawiono podsumowanie 3 wystąpień, które zostały uznane przez konsultantów IAKG za szczególnie warte uwagi.

Pierwsze szczególnie interesujące wystąpienie wygłosiła dr Anna Bugalska z Instytutu Rozwoju Biznesu. Tematem prezentacji były międzynarodowe wytyczne dotyczące metod AC/DC. Dr Bugalska wskazała na problem nieprzestrzegania międzynarodowych wytycznych przez praktyków HR. Wśród podstawowych standardów wymieniła m.in.:

  • Analizę stanowiska pracy i dopasowanie stosowanych metod do ich specyfiki
  • Stosowanie oceny wielostronnej, a więc zawierającej kilka różnych narzędzi i technik pomiaru
  • Stosowanie rzetelnych metod wyciągania wniosków z pomiaru – poprzez konsensus asesorów lub integrację statystyczną zbieranych danych
  • Walidację stosowanych metod, także predyktywną (czyli zestawienie wyników oceny z faktycznymi wynikami pracy)

Nieprzestrzeganie standardów odbija się negatywnie na trafności procedur AC/DC. Niska trafność oznacza z kolei błędne oceny i nieefektywne decyzje biznesowe. Takie podejście do jakości projektowania usług biznesowych jest szczególnie bliskie filozofii oraz podejściu stosowanemu przez Instytut Gaussa: evidence-based practice.

Kolejne wystąpienie na które zwrócili uwagę konsultanci Instytutu wygłosiła Anna Piasecka z grupy Talents Focus. Wystąpienie to poświęcone było wykorzystaniu testów psychometrycznych przy selekcji kandydatów na stanowisko. W swojej prezentacji, Anna Piasecka zwróciła uwagę na korzyści ze stosowania właściwie skonstruowanych testów. Jedną z nich była efektywność kosztowa tego typu metod. Drugą było pozyskiwanie wartościowych informacji, takich jak np. potrzeby rozwojowe już na początku współpracy z danym kandydatem.

Anna Piasecka opowiadała o stosowanych w jej firmie narzędziach, podkreślając jednocześnie główne wyznaczniki jakości dobrego testu. Wśród nich wymieniła m.in. posiadanie przez test zadowalających własności psychometrycznych, takich jak np. rzetelność i trafność. Zwróciła także uwagę na konieczność zestawiania wyników testowych z normami o różnym stopniu ogólności.

Trzecie interesujące wystąpienie wygłosił Andrzej Czopski. Tematem tej prezentacji były praktyczne aspekty redukcji zatrudnienia, odbywającej się z przyczyn niezależnych od pracowników. Andrzej Czopski podkreślił, że redukcje powinny odbywać się roztropnie. W pierwszej kolejności należy rozpoznać typ zwolnień, jaki można zastosować w danej sytuacji (indywidualne bądź grupowe). Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie procedury zwolnień. Przygotowanie takie powinno obejmować zarówno aspekty prawne, jak i praktyczne – np. wybór odpowiedniego zespołu do jej przeprowadzenia. W przypadku redukcji grupowych, warto np. zadbać o zapewnienie dobrego pakietu dla odchodzących pracowników. Pakiet taki znacznie ułatwia rozwiązywanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Przechodząc natomiast do praktycznej realizacji procedury redukcji, najistotniejszą kwestią jest posiadanie właściwych kryteriów wyboru pracowników do zwolnienia. Niezwykle przydatne okazują się tutaj informacje uzyskiwane z testów kompetencyjnych, analiz efektywności pracy czy też wyniki ocen okresowych.

Podsumowując, na III edycji konferencji Rozwiązania HR pojawiło się wiele interesujących pomysłów i nowych rozwiązań. O tym, czy warto stosować je w swojej firmie warto decydować na podstawie właściwie zbieranych dowodów i potrzeb. Analiza efektywności, która powinna towarzyszyć każdemu większemu projektowi, pozwoli następnie oddzielić te rozwiązania, które faktycznie sprawdzają się w kontekście danej organizacji. Nowe, dobre praktyki, o ile są właściwie dobierane i ewaluowane, mogą przynieść organizacji wymierne korzyści.